IEEE/CIC International Conference on Communications in China
28–30 July 2021 // Xiamen, China

Organizing Committee

General Co-Chairs

Weihua Zhuang (University of Waterloo, Canada)

Wenwei (William) Xu (Huawei Technologies, China)

Yuliang Tang (Xiamen University, China)

Yanchuan Zhang (China Institute of Communications, China)

Technical Program Co-Chairs

Jianwei Huang (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China)

Robert Schober (Friedrich-Alexander-Universität, Germany)

Liqun Fu (Xiamen University, China)

Tong Song (China Institute of Communications, China)

Publicity Co-Chairs

Liang Xiao (Xiamen University, China)

Xianbin Wang (Western University, Canada)

Yu Fu (Heriot-Watt University, UK)

Invited Track Co-Chairs

Wei Zhang (University of New South Wales, Australia)

Jiangbin Lyu (Xiamen University, China)

Industry Committee Co-Chairs

Shanzhi Chen (China Information Communication Technologies Group Corporation, China)

Jianmin Lu (Huawei Technologies, China)

System Demo Co-Chairs

Wei Chen (Tsinghua University, China)

Lizhao You (Xiamen University, China)

Workshop Co-Chairs

Huaiyu Dai (North Carolina State University, USA)

Sicong Liu (Xiamen University, China)

Tutorial Co-Chairs

Zhu Han (Houston University, USA)

Lin Wang (Xiamen University, China)、

Panel Co-Chairs

Mugen Peng (Beijing University of Posts and Telecommunications, China)

Yucheng He (Huaqiao University, China)

Publication Chair

Xiaotong Tu (Xiamen University, China)

Local Organizing Committee Chair

Xuemin Hong (Xiamen University, China)

Jiachun Zheng (Jimei University, China)

Hongyi Zhang (Xiamen University of Technology, China)